Add Post – Giới thiệu

TÍNH NĂNG CHÍNH
Tự động đăng bài hàng loạt:
– Facebook
– Instagram
– Twitter
– LinkedIn
– Telegram
– Google my business (Maps)
Phát Livestream quay sẵn:
– Facebook
– Instagram
– YouTube
Tự động tương tác:
– Instagram

TÍNH NĂNG PHỤ
– Quản lý tập tin (ảnh, video)
– Quản lý nhóm tài khoản
– Quản lý nội dung bài viết
– Tự động chèn logo vào ảnh